Vedtekter

Vedtatt i generalforsamling 23.4.2015

§ 1.0 OM VIRKSOMHETEN

1.1 Navn, organisasjonsform m.m.

Virksomhetens navn er IKT Telemark. Virksomheten er en ideell interesseorganisasjon som styres og arbeider iht. egne vedtekter. Virksomheten er lokalisert i Skien kommune.

Virksomhetens høyeste myndighet er generalforsamlingen.

1.2 Medlemmer

Medlemmene rekrutteres fra virksomheter, organisasjoner og offentlige aktører med interesseområder mot IKT både som ny næring og som verktøy for innovasjon i alle sektorer. Dette kan være IKT-bedrifter, rådgivere, finansaktører, inkubatorer, kommuner, fylkeskommuner, storbrukere av IKT, forsknings- og utdanningsinstitusjoner, etc.

§ 2.0 FORMÅL OG HENSIKT

IKT Grenland skal organisere medlemmer som naturlig hører hjemme i en regional IKT klynge.

Virksomheten har ikke til formål å gå med overskudd. Eventuelle overskudd skal ikke deles ut til medlemmene men anvendes i samsvar med virksomhetens formål.

Målet for virksomheten er å bidra til:

 • Økt samarbeid mellom medlemmene
 • Vekstmuligheter for medlemmene
 • Økt samarbeid mellom medlemmene og andre organisasjoner i Grenland og andre regioner
 • Sikre klyngeeffekt gjennom aktivt samarbeid med det offentlige og akademia
 • Økt evne til læring

I dette ligger at virksomheten vil oppmuntre og være en pådriver for at medlemmene fokuserer på økte markedsmuligheter og vekst gjennom samarbeid med andre medlemmer i virksomheten.

Aktiviteter vil være innenfor informasjonsformidling, bedriftspresentasjoner, konferanser, møtevirksomhet, kompetanseutvikling samt oppvirvling og realisering forsknings og utviklingsprosjekter til nytte for medlemmene, regionen og IKT sektoren.

Virksomheten skal ha en støttefunksjon overfor medlemmene i form av:

 • Informasjonsarbeid om nyskapning, innovasjon, og eksport
 • drift av møteplasser
 • Planlegging og gjennomføring av møter, seminarer og andre arrangementer i tråd med det styret vedtar
 • Være en katalysator for prosjektutvikling i og mellom medlemsbedriftene som bidrar til vekst.
 • Synliggjøre IKT-sektorens potensial
 • Arbeid med å sikre tilgang til kompetente talenter til medlemmene.

§ 3.0 VIRKSOMHETENS LEDELSE OG SIGNATUR

Virksomhetens styrende organer er generalforsamlingen og styret.

Generalforsamlingen har oppgaver som angitt i § 4. Styret har ansvaret for Virksomhetens drift jfr. § 6.

Virksomheten forpliktes av styrets leder og forretningsfører i felleskap. I styreleders fravær trer styrets nestleder inn.

§ 4.0 OM GENERALFORSAMLING

4.1 Ansvar

Generalforsamlingen er Virksomhetens høyeste myndighet og fører tilsyn med styrets arbeid og gjennomfører generalforsamling.

Generalforsamlingen behandler:

 • Innkomne forslag
 • Årsberetning
 • Årsregnskap
 • Påfølgende års kontingent
 • Valg, herunder valg av styre med leder og nestleder

4.2 Generalforsamlingens møte

Generalforsamling skal være avholdt innen utgangen av april måned i det etterfølgende år for hvilke årsberetning og regnskap skal godkjennes.

Innkalling til generalforsamling skjer ved styret.

Minste frist for innkalling til generalforsamling er 14 dager.

Hvert av medlemmene har én stemme på generalforsamling med tale og stemmerett

Generalforsamlingen konstituerer seg selv ved å velge ordstyrer, møtereferent og to personer til å undertegne møteprotokoll.

Forsamlingen er beslutningsdyktig når minst 30 % av medlemmene er representert.

Styrets leder har ansvaret for å sette møtet og å forestå møtets ledelse inntil ordstyrer er valgt.

Beslutninger fattes ved enkelt flertall. Stemmelikhet avgjøres ved møteleders dobbeltstemme.

Protokoll sendes medlemsbedriftene.

4.3 Ekstraordinær generalforsamling

Dersom styret eller minimum 25% av medlemmene krever det, plikter styret å innkalle til ekstraordinær generalforsamling innen 14 dager fra kravet skriftlig er meddelt styrets leder.

Minstefrist for innkalling til ekstraordinær generalforsamling er 10 dager. Grunnlaget for innkallingen skal dokumenteres som en del av innkallingen.

§ 5.0 OM VALGKOMITEEN

Valgkomiteen består av tre medlemmer som velges av generalforsamling. Styret innstiller på valgkomité.

Valgkomiteen fremmer forslag til:

Styreleder, nestleder og styremedlemmer

Valgkomiteens innstilling sendes ut sammen med innkalling til generalforsamling

§ 6. 0 OM STYRET

6.1 Ansvar, organisering og valg

Styret har ansvaret for Virksomhetens funksjonsdyktighet og føre tilsyn med den daglige driften og gjennomføre styremøter.

Styret består av seks til ti (6-10) medlemmer som velges av generalforsamlingen etter innstilling fra valgkomiteen. Styret kan også suppleres med observatører etter vedtak i generalforsamling.

Representantene velges for 2 år av gangen, og ca halvparten er på valg ved hvert ordinære årsmøte

Styret inngår avtale med hvem som skal utføre den administrative funksjonen i virksomheten. Dette inkluderer drift, økonomi og ledelse av virksomhetens aktiviteter.

Styret velger revisor

6.2 Godtgjørelse

Styrets representanter mottar normalt ikke honorar.

Styremedlemmenes reiseutgifter for reiser utenfor Grenland dekkes etter statens satser. I de tilfeller der representanter for styret representerer nettverket utenom styremøtene skal godtgjørelse godkjennes av styret.

6.3 Styrets arbeid

Styret ledes av styreleder, eller ved dennes forfall nestleder. Det er styreleders ansvar å innkalle til styremøter. Denne påser at saksdokumenter er sendt styremedlemmene i rimelig tid (ca. 1 uke) før møtene.

Saker til behandling i styret utredes og fremmes av styreleder eller den styret velger til å arbeide med enkeltsaker.

Styret vedtar innstilling i alle saker som styret måtte forelegge generalforsamlingen.

6.4 Beslutninger

Styret er beslutningsdyktig når minst 50 % av medlemmer er tilstede.

Saker til votering avgjøres ved alminnelig flertall. Styreformann har dobbeltstemme ved stemmelikhet. Hvert styremedlem har en stemme.

6.5 Budsjett

Styret vedtar selv budsjett. Styret kan imidlertid ikke vedta et budsjett som krever større inntekter enn det inngåtte avtaler og medlemsinntekter tilsier.

6.6 Protokoll

Administrasjonen fører styreprotokoll som sendes medlemmene innen 10 dager etter møtet.

§ 7.0 OM DAGLIG LEDELSE

Administrasjonen forestår daglig ledelse av virksomheten

§ 8.0 ØKONOMI

8.1 Økonomiske forpliktelser og egenkapital

Virksomheten kan ikke påta seg økonomiske forpliktelser utover de rammer som til enhver tid gis av virksomhetens inntjeningspotensiale.

Virksomhetens egenkapital utgjøres normalt av innestående midler.

8.2 Gjeld og heftelser

Virksomheten kan ikke stifte gjeld (oppta lån) uten at dette er vedtatt av generalforsamlingen med minst 2/3 flertall.

Styrets leder og administrasjon kan dog i fellesskap oppta lån til mellomfinansiering av konkrete prosjekter i begrenset oppad til 100.000 NOK. Mellomfinansiering ut over dette skal godkjennes av styret.

8.3 Begrensning av ansvar

De virksomheter som er medlemmer kan ikke gjøres rettslig eller økonomisk ansvarlig for de initiativ, råd eller anbefalinger virksomheten tar og gir

§ 9.0 VEDTEKTSENDRINGER

Generalforsamlingen kan endre disse vedtekter etter forslag som fremmes til styret i så god tid at forslagene kan:

 • Styrebehandles
 • Sendes ut som sak til generalforsamlingen med normale tidsfrister
 • Vedtektene kan kun endres med kvalifisert (2/3) flertall.

§ 10.0 MEDLEMSKAP

Innmelding og utmelding skjer skriftlig. Ikke betalt kontingent medfører bortfall av medlemskap. For at medlemskapet skal opphøre må det ha vært gjennomført krav og purring over en periode på 3 mnd etter forfallsdato.

§ 11.0 OPPLØSNING AV VIRKSOMHETEN

Virksomheten kan oppløses i forbindelse med generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling dersom dette er fremmet som sak og minst 75 % av medlemsmassen stemmer for.

Virksomhetens formue skal ikke tilfalle medlemmene ved oppløsning, men utdeles til en eller flere andre foreninger, stiftelser eller foretak med tilsvarende formål som virksomheten eller annet ideelt formål etter generalforsamlingens beslutning.

Kalender

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

* må fylles ut
Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.